ติดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

ศูนย์ฮอทไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

บทความ

อีเมล์สำนักพุทธฯ

 

 

 

หนังสือเวียน-ราชการ

 • แจ้งโอนเงินอุดหนุนค่าพาหนะนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

  หนังสือที่ นน ๐๐๓๔/ว๗๗๐ เรื่องเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (เงินอุดหนุนค่าพาหนะนักเรียนเดินทางไปเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (หนังสือแนบ คลิ๊ก)

   
 • แจ้งหนังสือ นน ๐๐๓๔/๗๐๒ เรื่อง เงินดุหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนสามัญศึกษา

  แจ้งหนังสือ นน ๐๐๓๔/๗๐๒ เรื่อง เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ถึงโรงเรียนพระปริยัติธรรมศึกษา แผนกสามัญ ทุกโรงเรียน

  คลิ๊ก หนังสือแจ้ง

   
 • หนังสือที่ นน ๐๐๓๔/๗๑๖ ขอความอนุเคราะห์สำรวจรายชื่อพระสังฆาธิการที่ได้รับจัดสรรเงินนิตยภัต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

  หนังสือที่ นน ๐๐๓๔/๗๑๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจรายชื่อพระสังฆาธิการที่ได้รับจัดสรรเงินนิตยภัต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

  คลิ๊ก หนังสือแจ้ง

   
 • หนังสือแจ้ง โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลฯ

  หนังสือ นน ๐๐๓๔/๗๐๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลสร้างปัญญา พัฒนาสุขภาวะ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘

  หนังสือแจ้ง เจ้าคณะจังหวัดน่าน  นน ๐๐๓๔/๗๐๖ คลิ๊ก

  หนังสือแจ้ง เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ นน ๐๐๓๔/๗๐๗ คลิ๊ก

   
 • หนังสือแจ้งเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

  หนังสือแจ้ง เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ที่ นน ๐๐๓๔/๖๘๓

  คลิ๊ก หนังสือแนบ

   
 • หนังสือแจ้งการนิเทศและติดตามโครงการฝึกวิชาชีพช่างสิบหมู่

  หนังสือ นน ๐๐๓๔/๖๖๘-๖๖๙ เรื่อง การนิเทศและติดตามโครงการฝึกวิชาชีพช่างฝีมือ ช่างสิบหมู่ของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ

  คลิ๊ก หนังสือแนบ

   
 • การรับสมัครพระภิกษุเข้าร่วมโครงการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

  หนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๑๔/๖๓๓ เรื่องการรับสมัครพระภิกษุเข้าร่วมโครงการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

  หนังสือแนบ คลิ๊ก

   
 • ขอสำรวจข้อมูลการสอบธรรมสนามหลวง(นักธรรมตรี) ปี 2557

  ขออนุเคราะห์สำรวจข้อมูลการสอบธรรมสนามหลวง (นักธรรมชั้นตรี) ประจำปี 2557  ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจ.น่าน ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2557

  คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม... ขอสำรวจข้อมูลการสอบธรรมสนามหลวง(นักธรรมตรี) ปี 2557  

 • ขอความอนุเคราะห์คณะสงฆ์สำรวจข้อมูลสำนักศาสนศึกษา

  สำนักงานพระพุทธศาสนาจ.น่าน ขอความอนุเคราะห์เจ้าสำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ทุกแห่งในจังหวัดน่าน สำรวจและกรอกแบบข้อมูลการจัดการศึกษาแผนกธรรม-บาลี เพื่อเป็นองค์ประกอบการจัดการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.

  คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม... ขอความอนุเคราะห์คณะสงฆ์สำรวจข้อมูลสำนักศาสนศึกษา  

 • ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

  ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนเพื่อดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ของพุทธสมาคมจังหวัดน่าน ซึ่งต้ังอยู่บริเวณศาลพระเจ้าล้านตื้อ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน กำหนดทอดผ้าป่า ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ประสงค์ร่วมทำบุญแจ้งได้ที่ ๐๕๔-๗๗๕๕๘๖ ขอขอบคุณในจิตอนุโมทนากุศลคร้ังนี้จงสำเร็จด้วยเทอญ.

  คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม... ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี