ติดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

ศูนย์ฮอทไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

บทความ

อีเมล์สำนักพุทธฯ

 

 

 

หนังสือเวียน-ราชการ

 • นิมนต์เข้ารับการถวายความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศทางพระพุทธศาสนา

  หนังสือที่ นน ๐๓๔/๖๒๗ เรื่อง  ขอนิมนต์เข้ารับการถวายความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศทางพระพุทธศาสนาและระบบรับส่งเอกสารอิเลคทรอนิกส์

  คลิ๊ก หนังสือ

   
 • ขอความอนุเคราะห์ราบรวมแบบสำรวจข้อมูลวัดส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

  หนังสือที่ นน ๐๐๓๔/๖๒๑ ลว.๓ ก.ย ๕๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแบบสำรวจข้อมูลวัดส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

  คลิ๊กหนังสือ

   
 • หนังสือ นน ๐๐๓๔/๖๐๙ แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

  หนังสือที่ นน ๐๐๓๔/๖๐๙ เรื่อง แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

  เรียน  คณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา จังหวัดน่าน

  คลิ๊กหนังสือแจ้ง

   
 • หนังสือ นน ๐๐๓๔/๖๐๙ แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

  หนังสือที่ นน ๐๐๓๔/๖๐๙ เรื่อง แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

  เรียน  คณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา จังหวัดน่าน

  คลิ๊กหนังสือแจ้ง

   
 • นน 0034/ว578 ลว.21สิงหาคม2558

  หนังสือที่ นน 0034/ว578 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้วัดสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558

  คลิ๊ก หนังสือแจ้ง

   
 • ขอนิมนต์เข้าประชุม

  ขอนิมนต์เจ้าคณะจังหวัดน่าน /รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ท้ัง ๒ รูป / เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ / และผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาทุกแห่ง ๑๕ แห่ง จังหวัดน่าน ขอนิมนต์พระคุณท่านเข้าประชุม ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน บ้านปางค่า อ.เมืองน่าน โดยพร้อมเพรียงกัน โปรดไปลงทะเบียน ณ หอประชุมศูนย์ราชการ

  คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม... ขอนิมนต์เข้าประชุม  

 • แจ้งอาราธนาพระสงฆ์เถรานุเถระ(ตามหนังสือแนบ)

  ขอแจ้งอาราธนาพระสงฆ์เถรานุเถระ ทุกรูปตามเอกสารที่แนบ  เพื่อร่วมสวดและบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ แม่ไป้ แย้มมี มารดานายอุกริช  พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ เมรุวัดสวดตาล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

  คลิ๊ก กำหนดการบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ และรายนามพระสงฆ์ที่อาราธนา

  (ส่งฏีกานิมนต์ ทาง ปณ.แล้ว)

   
 • โครงการธรรมะม่วนใจ๋

  ตารางแผนงานโครงการธรรมม่วนใจ๋แต่ละอำเภอ

  คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม... โครงการธรรมะม่วนใจ๋  

 • ขอเชิญ ขอนิมนต์ ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการรักษาศีล๕

  ขอเรียนเชิญ และขอนิมนต์ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้าน หน่วยงาน องค์กร สถานศึกษา รักษศีล๕ ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๕๘ ของจังหวัดน่าน ทุกอำเภอ ทุกภาคส่วน ประชุมในวันที่ ๕ มิถุุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงาน กศน.น่าน  ตามประกาศแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ ท้ังคณะกรรมการอำนวยการ และคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรม ติดตาม ประเมินผล ท้ังฝ่ายบรรพชิต และคฤหัสถ์ ทุกรูป/คน

  อ่านเพิ่มเติม /  ประกาศแต่งตั้งกรรมการ

   
 • แจ้งเงินอุดหนุนโครงการฝึกวิชาชีพช่างฝึมือ ช่างสิบหมู่

  หนังสือที่ นน ๐๐๓๔/ว๓๘๗ เรื่อง เงินอุดหนุนโครงการฝึกวิชาชีพช่างฝีมือ ช่างสิบหมู่ของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

  นมัสการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมศึกษา แผนกสามัญทุกโรงเรียน

  คลิ๊กหนังสือ