ติดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

ศูนย์ฮอทไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

บทความ

อีเมล์สำนักพุทธฯ

 

 

 

หนังสือเวียน-ราชการ

 • แจ้งเงินอุดหนุนโครงการฝึกวิชาชีพช่างฝึมือ ช่างสิบหมู่

  หนังสือที่ นน ๐๐๓๔/ว๓๘๗ เรื่อง เงินอุดหนุนโครงการฝึกวิชาชีพช่างฝีมือ ช่างสิบหมู่ของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

  นมัสการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมศึกษา แผนกสามัญทุกโรงเรียน

  คลิ๊กหนังสือ

   
 • เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

  หนังสือที่ นน ๐๐๓๔/๓๗๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

  นมัสการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทุกโรงเรียน  คลิ๊กหนังสือ

   
 • การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

  หนังสือที่ นน ๐๐๓๔/ว๑๘๘๒ เรื่อง การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

  กราบนมัสการ พระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน,พระศรีธีรพงศ์ รองเจ้าคณะจังหวัดน่านรูปที่ ๑,พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน รูปที่ ๒ , ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน, เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ ,รองเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ,เจ้าสำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษาจังหวัดน่านทุกแห่ง,ผอ.รร.พระปริยัติทุกโรง ,พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดน่านทุกรูป,เลขา จจ.,เลขารอง จจ.,เลขาจอ.ทุกอำเภอ  คลิ๊กหนังสือ

   
 • แจ้งอาราธนาพระภิกษุเข้ารับการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์

  หนังสือที่ นน๐๐๓๔/๒๗๐ แจ้งอาราธนาพระภิกษุเข้ารับการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์

  คลิ๊ก

   
 • หนังสือ นน ๐๐๓๔/ว๒๖๔ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือวัดประสบภัย

  หนังสือ ที่ นน ๐๐๓๔/ว๒๖๔ แจ้งการวัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือวัดประสบภัย

  นมัสการ พระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน , พระศรีธีรพงษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน , พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน , เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ ,เจ้าอาวาสวัดป่าเขาน้อยเทศรังษี , เจ้าอาวาสวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม

  คลิ๊ก

   
 • สำรวจรายชื่อพระรับนิตยภัต

  ขอความอนุเคราะห์เจ้าคณะอำเภอ /เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ / ตำบล ตรวจสอบรายชื่อพระสงฆ์รับนิตยภัต เดือนมีนาคม 2558  หากถูกต้อง หรือ เพิ่ม ลด ก็ขอให้แจ้งสำนักงานพระพุทธจังหวัดน่านด้วยทุกอำเภอ

  คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม... สำรวจรายชื่อพระรับนิตยภัต  
 • หนังสือ นน ๐๐๓๔/ว๑๗๙ แจ้งสำรวจความประสงค์เข้ารับการอบรมฯ

  หนังสือที่ นน ๐๐๓๔/ว๑๗๙ เรื่อง สำรวจความประสงค์ที่จะเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ

  คลิ๊กหนังสือ

   
 • หนังสือ นน0034/ว102 เรื่องสำรวจข้อมูลการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร ประจำปี 2558

  นมัสการ เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ

  หนังสือ นน 0034/ว102 เรื่อง สำรวจข้อมูลการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร

  คลิ๊ก หนังสือแนบ

   
 • แจ้งเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

  หนังสือที่ นน ๐๐๓๔/๔๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

  คลิ๊ก หนังสือแจ้ง

   
 • เชิญร่วมโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่าวิถุีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

  คณะสงฆ์จังหวัดน่านร่วมกับจังหวัดน่าน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน เชิญร่วมกิจกรรม โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ สว่างปัญญา พัฒนาสุขภาวะ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘  วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ วัดมิ่งเมือง และ วัดใกล้บ้าน , วัดตามแผนที่ที่เป็นศูนย์รวมของอำเภอ ตามกำหนดการและรายชื่อวัดที่จัดสวดมนต์

  รายชืื่อวัดที่จัดสวดมนต์ และกำหนดการ คลิ๊ก