ติดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

ศูนย์ฮอทไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

บทความ

ข้อมูลสารสนเทศพระพุทธศาสนา

อีเมล์สำนักพุทธฯ

 

 

 

หนังสือเวียน-ราชการ

 • โครงการธรรมะม่วนใจ๋

  ขอสำรวจการจัดทำโครงการธรรมะม่วนใจ๋จากทุกอำเภอ ภายใน ๑๕ ธ.ค.๕๘

  คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม... โครงการธรรมะม่วนใจ๋  

 • อุดหนุนสำนักงานเจ้าคณะอำเภอ

  การจัดสรรเงินอุดหนุนสำนักงานเจ้าคณะอำเภอ ขอสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากภายใน ๑๐ พ.ย.๕๘

  คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม... อุดหนุนสำนักงานเจ้าคณะอำเภอ  

 • การบรรพชาอุปสมบทปี59

  ขอความอนุเคราะห์คณะสงฆ์อำเภอต่าง ๆ จัดทำข้อมูลการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ

  คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม... การบรรพชาอุปสมบทปี59  

 • การจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติประจำปี ๒๕๕๙

  หนังสือที่ นน๐๐๓๔/ว๘๑๔ การจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๙

  คลิ๊กหนังสือ

   
 • ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดโครงการเข้าวัดฟังธรรมในวันธรรมสวนะและถือศีล ๕

  หนังสือที่ นน ๐๐๓๔/๗๓๑ ลว.๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดโครงการเข้าวัดฟังธรรมในวันธรรมสวนะและถือศีล ๕

  นมัสการ พระครูนันทเขมคุณ เจ้าคณะอำเภอปัว

  คลิ๊กหนังสือ

   
 • การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของวัด

  © การจัดทำรายงานการเงินของวัด (บัญชีรายรับ-รายจ่าย) ตามมติ มส.คร้ังที่ ๑๘/๒๕๕๘ วัดทุกวัดต้องทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ไปจนถึง ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป ทุก ๆ ปีงบประมาณ ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่อจังหวัดจะสรุปส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตอนสิ้นปีงบประมาณ

  คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม... การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของวัด  

 • ผลการดำเนินงานโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล๕"

  สรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้าน หน่วยงาน สถานศึกษา รักษาศีล ๕" จ.น่าน ระยะที่ ๑ - ๒ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

  คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม... ผลการดำเนินงานโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล๕"  

 • สรุปผลโครงการพัฒนาเจ้าคณะพระสังฆาธิการฯ

  สรุปผลโครงการพัฒนาเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระเผยแผ่และเลขานุการ เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน และขอความอนุเคราะห์พิจารณาดำเนินการด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูลทางพระพุทธศาสนา และการรับ-ส่งเอกสารทางอิเลคทรอนิกส์ ต่อไป

  คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม... สรุปผลโครงการพัฒนาเจ้าคณะพระสังฆาธิการฯ  
 • ขอความอนุเคราะห์ร่วมโครงการปลูกมเหสักข์ฯ

  ขอความอนุเคราะห์ร่วมโครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ วัดละ ๙ ต้น ๆ ละ ๑๘๔ บาท หรือตามความพร้อมของแต่ละวัด/พ้ืนที่

  คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม... ขอความอนุเคราะห์ร่วมโครงการปลูกมเหสักข์ฯ  
 • นิมนต์เข้ารับการถวายความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศทางพระพุทธศาสนา

  หนังสือที่ นน ๐๓๔/๖๒๗ เรื่อง  ขอนิมนต์เข้ารับการถวายความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศทางพระพุทธศาสนาและระบบรับส่งเอกสารอิเลคทรอนิกส์

  คลิ๊ก หนังสือ