งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

  • PDF

จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๖ และเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระชันษา ๑๐๐ ปี ในปี ๒๕๕๖ ประกอบด้วยกิจกรรมการทำบุญตักบาตร การเวียนเทียน การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การแสดงพระธรรมเทศนา การแสดงการจัดนิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก การจัดนิทรรศการโต๊ะหมู่บูชา ประกวดมายาทไทย ประกวดวาดภาพ ฯลฯ