Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดคู่มือและเอกสาร

ประชาสัมพันธ์โฆษณา "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ"

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

 

กลุ่มป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประชาสัมพันธ์สปอตโฆษณาภายใต้โครงการ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดทัศนคติสนับสนุน หรือส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เกิดความละอายในการกระทำการทุจริต พร้อมร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกความมีคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับประชาชนทั่วไป

 

ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ 15 วินาที
ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ 30 วินาที
ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 15 วินาที
ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 30 วินาที