Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดคู่มือและเอกสาร

ประวัติสำนักพุทธ

ประวัติความเป็นมา
          เนื่องจากการปฎิรูประบบราชการ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ส่งผลให้มีการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งกำหนดให้มีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงาน สอนงานคณะสงฆ์และรัฐ โดยการทำนุ บำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธสาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครอง และส่งเสริมงานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาแต่เนื่องจากโครงสร้างส่วนราชการขาดหน่วยงานระดับพื้นที่ในส่วนภูมิภาค จึงไม่สามารถปฎิบัติภารกิจรองรับการกระจายอำนาจจากส่วนกลางในกิจการพระพุทธศาสนาและสนองงานคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่
          สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงพิจารณาให้จัดตั้งส่วนราชการเป็นการภายในมีฐานะเทียบเท่ากอง เรียกว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่ในระดับจังหวัด ตามการแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทย รวม  ๒๕  จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ขึ้นตรงอยู่ในบังคับบัญชาของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ ดังต่อไปนี้ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎหมายว่าด้วยการกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาทางพระพุทธศาสนารวมทั้งร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑. รับสนองงานประสานงานและถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์
๒. ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
๓. ส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุ บำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา
๔. ดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง
๕. ทำนุ บำรุง พุทธศาสนศึกษา ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม และการเผยแพร่ศาสนธรรม เพื่อพัฒนาความรู้    คู่คุณธรรม
๖. ปฏิบัติ การอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมอบหมายในระดับจังหวัด 
           การจัดตั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เป็นไปตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นการภายใน เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๗

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มจังหวัดน่าน

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๑

นายณฐกร  จิรภัคพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน  พร้อมด้วย คณะกรรมการนิเทศฯ
โดยมีที่ปรึกษา ประธานกลุ่มโรงเรียรพระปริยัติธรรมฯ กลุ่ม6 (พระครูถาวรรัตนานุกิจ)  และประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
กลุ่มจังหวัดน่าน(พระครูสังฆรักษ์รักชาติ) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ออกนิเทศฯ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม
อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน
โดยคณะกรรมการนิเทศได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอยและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ
ซึ่งทางโรงเรียนมีการดำเนินการได้เป็นอย่างดี  ขอขอบคุณที่ทางโรงเรียนได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดียิ่ง

ตัวชี้วัดรายรีบ-รายจ่าย 3.1

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

แบบฟอร์มสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่าย ตัวชี้วัด ที่ 3.1

แบบฟอร์มตัวชี้วัดรายรับ-รายจ่าย ตัวชี้วัด ที่ 3.1