Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดคู่มือและเอกสาร

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน จัดตั้งตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อ วันที่ 30 มกราคม 2547      เป็นราชการบริหารส่วนกลาง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ       การปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  ในสังกัดกระทรวง ทบวง กรมใด หัวหน้าหน่วยงานดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน (นักวิชาการศาสนา 8)  ต่อมาในปี   พ.ศ. 2549  ได้มีการแบ่งเป็นส่วนราชการเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค    ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   พ.ศ.2549    ลงวันที่   7   มีนาคม  2549   โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1.  ศึกษา วิเคราะห์  และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา เพื่อกำหนดนโยบายระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
2. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงาน
ในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
3. ส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนารวมทั้งดูแล รักษา และจัดการวัดร้าง และศาสนสมบัติกลางในจังหวัด
4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านพุทธศาสนศึกษา รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายในจังหวัดให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา
5. รับสนองงาน  ประสานงาน และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
6. ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานในการปฏิบัติสาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
7. ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย