ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ "(No Gift Policy)"

            วันที่ 4 มกราคม 2566 นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ "(No Gift Policy)" โดยมีใจความว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน จะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และจะยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรมและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทย สืบไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy 2566.pdf |

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,356,634