ผู้บริหาร

ผู้ปกครองสงฆ์จังหวัดน่าน

 

พระราชศาสนาภิบาล
เจ้าคณะจังหวัดน่าน

พระครูกิตติจันทโรภาส
เจ้าคณะอำเภอจังหวัดน่าน (ธ)


 

ผู้บริหาร

 

นายสิปป์บวร แก้วงาม
รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
นางอนงค์รัักษ์  กันธิยาใจ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 

 

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 96,397