บุคลากรสำนักงาน

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน 

นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดน่าน

 

...........ว่าง..............
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

 

 กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ 

นางสาวธนัญชนก วงค์ใส
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายทักษิณ ชนาปัญญาวัฒน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
-----ว่าง------
นักวิชาการศาสนา
                                                                                     
นางสาวรัตติกาล สายวัน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
ชำนาญงาน
   

 

นางสาวกนกพร วังอิน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 

นายสุนทร  ปันตัน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
จ.ส.อ.สนธยา  ยศหล้า
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสุวพร  หอมโหน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
 

 

 พนักงานจ้างเหมาบริการ 

นายพชรพล นิ่มขุนทด
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายอุทัย  อุ่นเรือน
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวอุไรวรรณ  ศักดิ์อาจ
พนักงานทำความสะอาด

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,398,956