บุคลากรสำนักงาน

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน 

นายมณเฑียร คูคำมี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดน่าน

 

นางอนงค์รัักษ์  กันธิยาใจ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 

 กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ 

นายทักษิณ ชนาปัญญาวัฒน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายอภิวันทน์ ขันทอง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวรัตติกาล สายวัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 

นางสาวกนกพร วังอิน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายสุนทร  ปันตัน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
จ.ส.อ.สนธยา  ยศหล้า
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
- ว่าง -
นักวิชาการศาสนา
นางสุวพร  หอมโหน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 พนักงาน - ลูกจ้าง 

นายเทวกฤต  นันศิริ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายอุทัย  อุ่นเรือน
พนักงานขับรถยนต์
นางอุไรวรรณ  ศักดิ์อาจ
พนักงานทำความสะอาด

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 146,047