บุคลากรสำนักงาน

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน 

- ว่าง -
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

 

นางอนงค์รัักษ์  กันธิยาใจ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 

 กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ 

นายทักษิณ ชนาปัญญาวัฒน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายอภิวันทน์ ขันทอง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวรัตติกาล สายวัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 

นางสาวกนกพร วังอิน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายสุนทร  ปันตัน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
จ.ส.อ.สนธยา  ยศหล้า
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
ว่าที่ ร.ต.สุรชัย เกษตรสุขถาวร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสุวพร  หอมโหน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 พนักงาน - ลูกจ้าง 

นายเทวกฤต  นันศิริ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายอุทัย  อุ่นเรือน
พนักงานขับรถยนต์
นางอุไรวรรณ  ศักดิ์อาจ
พนักงานทำความสะอาด

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 57,782