บุคลากรสำนักงาน

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน 

นายมณเฑียร คูคำมี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดน่าน

 

............ว่าง............
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 

 กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ 

นางสาวธนัญชนก วงค์ใส
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายอภิวันทน์ ขันทอง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวรัตติกาล สายวัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 

นางสาวกนกพร วังอิน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายสุนทร  ปันตัน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
จ.ส.อ.สนธยา  ยศหล้า
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายทักษิณ ชนาปัญญาวัฒน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสุวพร  หอมโหน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 พนักงาน - ลูกจ้าง 

นายเทวกฤต  นันศิริ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายอุทัย  อุ่นเรือน
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวอุไรวรรณ  ศักดิ์อาจ
พนักงานทำความสะอาด
 

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 352,888