บริการ e-Service สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร
1.โปรแกรมการเงิน v1.04
          1.1 คู่มือการบันทึกรายการ
          1.2 เอกสารที่สำคัญทางการเงิน
          1.3 หลักการทำบัญชี
2.บันทึกขอเบิก-จ่าย
3.ทะเบียนคุม
4.สลิปเงินเดือน
5.ใบสำคัญรับเงิน (กรณีจ่ายเงินสด)
6.ใบเสร็จรับเงิน (กรณีรับเงินจากวัด)

ส่งรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.ตัวอย่าง จัดจ้างทำภัตตาหารเสริม(นม) เทอม 2

แบบฟอร์มหน่วยสารบรรณ

แบบฟอร์มหนังสือราชการ
    - แบบหนังสือภายนอก
    - แบบหนังสือภายใน
    - แบบหนังสือประทับตรา
    - แบบคำสั่ง
    - แบบระเบียบ
    - แบบข้อบังคับ
    - แบบประกาศ
    - แบบแถลงการณ์
    - แบบข่าว
    - แบบหนังสือรับรอง
    - แบบรายงานการประชุม
    - แบบบัญชีหนังสือขอทำลาย
แบบฟอร์มอื่นๆ
    - แบบขออนุญาตส่งโทรสาร
    - แบบส่งโทรสาร
    - แบบฟอร์มการขอใช้โทรศัพท์ทางไกล
    - ใบแจ้งตอบ
    - ใบเวียน (9 ต.ค.60)
    - ใบเวียนคณะกรรมการประจำคณะฯ

 

 

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,398,853