มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 1/2565 มติที่ 45/2565 เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา) ประจำปี พ.ศ.2565

image รูปภาพ
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
c_01100165_45 จัดงานวันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสฬบูชา เ.pdf |

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 603,646