ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศิล ๕” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

         วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์จังหวัดน่าน โดย พระครูสุนทรวรนาถ ประธานคณะกรรมการฯ ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา ลงพื้นที่ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศิล ๕” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วัดศรีดอนชัย ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

         ในการนี้ นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 146,029