พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา (จังหวัดน่าน)

 พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา (จังหวัดน่าน) 

ที่ ชื่อ ฉายา อายุ พรรษา วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วัดที่ปฏิบัติศาสนกิจ
น.ธ. ป.ธ. ป.ตรี ป.โท ป.เอก อื่นๆ วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 พระครูบวรเจติยารักษ์ ฐิติสมฺปนฺโน 48 27 เอก - พธ.บ.       พระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ในเวียง เมืองน่าน น่าน
2 พระครูกิตติธรรมวิสุทธิ์ กิตฺติสาโร 45 25 เอก - พธ.บ. ศษ.ม.     ไหล่น่าน ไหล่น่าน เวียงสา น่าน
3 พระธรรมธรกอบเดช   เตชปุญฺโญ 34 15 เอก - พธ.บ.       เชียงแล ริม ท่าวังผา น่าน
4 พระครูปลัดวัชรพงษ์   วชิรปญฺโญ 32 12 เอก 3 พธ.บ. ร.ม. พธ.ด.   มิ่งเมือง ในเวียง เมืองน่าน น่าน
5 พระมหาปรีชา กรณฺยวสี 22 4 เอก 4 พธ.บ. ร.ม.     พญาภู ในเวียง เมืองน่าน น่าน

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,788