รวมแบบฟอร์ม " ขอรับเงินอุดหนุนสมทบสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2568"

รวมแบบฟอร์ม " ขอรับเงินอุดหนุนสมทบสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2568"

1 ประกาศ พศ เรื่อง การของบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

2 ประกาศ พศ เรื่องกำหนดแบบคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์

3 ประกาศเเนวทางเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2561

4 ตัวอย่างแบบประมาณการค่าใช้จ่ายและแผนการดำเนินงาน 67

5 ตัวอย่างรายละเอียดรูปถ่าย

6 แบบสรุปการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุน ฯ

7 แบบสรุปเอกสารประกอบการพิจารณา ฯ


image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,398,956