แบบคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ (พระอารามหลวง,วัดทั่วไป,วัดประสบวินาศภัย,เตาเผาศพปลอดมลพิษ)

1.1 แบบคำขอฯ (.doc) / แบบคำขอฯ (.PDF)
1.2 ตัวอย่างประมาณการฯ
1.3 เกณฑ์อุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด
1.4 ประกาศกำหนดแบบคำขอฯ
1.5 แนวทางเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

2.1 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน
2.2 แผนดำเนินโครงการ
2.3 แบบคำขอเบิกเงิน
2.4 ใบรับรองการจ่ายเงิน
2.5 แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
2.6 แบบตอบรับเงินอุดหนุน
2.7 แบบรายงานผล

3.1 แผนดำเนินโครงการฯ
3.2 แบบคำขอเบิกเงิน และเอกสารแนบ
       3.2.1 แบบคำขอเบิกเงิน
       3.2.2 อนุมัติจ้าง
       3.2.3 สัญญาจ้าง
       3.2.4 แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
       3.2.5 แบบตอบรับเงินอุดหนุน
       3.2.6 แบบรายงานผล

 

 
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 603,662