ขอเงินอุดหนุนวัด-พระอารามหลวง-วินาศภัย-อื่นๆ

ไฟล์เอกสารประกอบ
1.1 หลักเกณฑ์ขอเงินอุดหนุนพระอารามหลวง.pdf |
1.2 แบบฟอร์มขอเงินอุดหนุนพระอารามหลวง.pdf |
2.1 หลักเกณฑ์ขอเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด.pdf |
2.2 แบบฟอร์มขอเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด.pdf |
3.1 หลักเกณฑ์ขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ.pdf |
4.1 ขอเงินอุดหนุนวัดประสบวินาศภัย.pdf |
5.1 แบบคำร้องขอเงินอุดหนุนปรับปรุงเตาเผาศพ.pdf |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 23,589