แบบฟอร์มและคู่มือ ขอย้ายวัด รวมวัด ยุบเลิกวัด

ไฟล์เอกสารประกอบ
คู่มือการขอย้ายวัด.pdf |
คู่มือการขอรวมวัด.pdf |
คู่มือการขอยุบเลิกวัด.pdf |

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 603,608