แบบฟอร์มรายรับ-รายจ่ายวัด

ไฟล์เอกสารประกอบ
xlsx แบบฟอร์มรายรับ-รายจ่ายวัด.xlsx |
pdf มติ มหาเถรสมาคมที่ 407 รายงานการเงินของวัด.pdf |

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,398,755