รับการประเมิน “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ณ วัดนาหวาย ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน

    วันที่ 17 ส.ค.64 เวลา 15.00 น. คณะกรรมการติดตาม-ประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดน่าน(ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจำปี 2564 ได้ติดตาม–ประเมินผล ณ วัดนาหวาย ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน โดยมีพระเทพรัตนนายก เป็นประธาน

  ในการนี้ พระราชศาสนาภิบาล รก.จจ.น่าน และคณะสงฆ์, นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รอง.ผวจ.น่าน และส่วนราชการ ชาวบ้านถวายการต้อนรับ

  นายณฐกร จิรภัคพงค์ ผอ.พศจ.น่าน และคณะ อำนวยความสะดวกในการจัดการประเมินฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,698