จังหวัดน่านรับการตรวจประเมินหมู่บ้านรักษาศีล 5 

🌤วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2563

จังหวัดน่านรับการตรวจประเมินหมู่บ้านรักษาศีล 5 

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล5" จังหวัดน่าน ประจำปี 2563 

🌤เวลา 09.00 น. 
พระเทพเวที ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 6, พระเทพปัญญาภรณ์ รองประธานคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี), นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดน่าน ประจำปี 2563 ณ วัดนาวงค์ ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน  โดยมีพระราชศาสนาภิบาล ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะสงฆ์, นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน, นายณฐกร จิรภัคพงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน และคณะ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่ร่วมให้ถวายการต้อนรับ 

นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า จังหวัดน่าน คณะสงฆ์จังหวัดน่าน และส่วนราชการจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" โดยได้ดำเนินโครงการแบบบูรณาการกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และเสริมสร้างสันติสุขของประชาชนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างมีคุณภาพ โดยได้ยกตัวอย่างการบูรณาการจากการพัฒนาชุมชนที่จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ด้วย

🌤เวลา 14.00 น.
พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ประธานคณะกรรมการฯ, พระเทพปัญญาภรณ์ รองประธานคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี), นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดน่าน ประจำปี 2563 ณ วัดม่วงเจริญราษฎร์ ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  โดยมีพระราชศาสนาภิบาล ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะสงฆ์, นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน, นายณฐกร จิรภัคพงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน และคณะ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่ร่วมให้ถวายการต้อนรับ 

สำหรับการลงพื้นที่ตรวจติดตามของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล5" นั้น จังหวัดน่าน  พร้อมรับการตรวจประเมินและพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ขยายผลกับหมู่บ้านในจังหวัดให้มีการสร้างเครือข่ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ของแต่ละหมู่บ้าน กับกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมการสร้างงานสร้างอาชีพ โดยกำหนดให้มีศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับตำบลและกำหนดให้วัดเป็นศูนย์กลางทุกหมู่บ้านในตำบลร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านเพื่อนำไปสู่ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 23,658