เลื่อนการสอบธรรมสนามหลวง | ประกาศ สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563

ประกาศสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เรื่อง เลื่อนการสอบธรรมสนามหลวง

ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ได้กลับมาระบาดขึ้นอีกในพื้นที่บางแห่ง ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร และอีกหลายจังหวัดในเขตปริมณฑล ศูนย์บริหาร สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ระดับจังหวัดหลายจังหวัด จึงได้ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ด้วยการประกาศให้โรงเรียน หยุดการเรียนและให้ประชาชนอยู่ในที่พักอาศัยได้เฝ้าสังเกตอาการ อันเป็นมาตรการหนึ่งในการ ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสดังกล่าว

สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม จึงประกาศ เลื่อนการสอบธรรมศึกษา ในวันที่ ๒๔ และ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ไปก่อน จนกว่าจะมีประกาศแจ้ง กําหนดการสอบครั้งใหม่ให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

(สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) แม่กองธรรมสนามหลวง


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 23,628