ผู้บริหารส่วนกลาง

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 

นายสิปป์บวร แก้วงาม
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โทร 02-441-7900  e-mail: direc[email protected]

 

​​​​

นายอินทพร จั่นเอี่ยม
รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1
โทร 02-441-7903  e-mail: ddirec[email protected]

นางสาวชุติญา แก้วมณี
รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2
โทร 02-441-7908  e-mail: ddirec[email protected]

นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 3
โทร 02-441-7905  e-mail: ddirec[email protected]

 

​​​​

นายสิทธา มูลหงษ์
ผู้ตรวจราชการ 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โทร 02-441-7914  email: [email protected]
 นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผู้ตรวจราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โทร 02-441-7914  e-mail: [email protected]
นางพัชรินทร์ พัดทอง
ผู้ตรวจราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

โทร 02-441-7914 email: [email protected]
นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง
ผู้ตรวจราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

โทร 02-441-7914 e-mail: [email protected]

 

นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
โทร 02-441-7988  e-mail : [email protected]
 นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล
โทร 02-441-7962  e-mail : [email protected]
นายไกรยุทธ หอมไกรลาส 
ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ
โทร 02-441-7980  e-mail : [email protected]

 

นายภาณุพงศ์ คงเชื้อจีน
 เลขานุการกรม
โทร 02-441-7923  e-mail : [email protected]
 นางรพีวรรณ บำรุง
ผู้อำนวยการ
กองพุทธศาสนศึกษา
โทร 02-441-7949  e-mail : [email protected]
นายธีรเดช จันทรัตน์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน
โทร 02-441-7954  e-mail : [email protected]

 

 นายคนึงกิจ พรหมนุชานนท์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
โทร 02-441-7994
 
   หน่วยงานขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   
 

    -ว่าง-
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
โทร 02-441-7917  e-mail : [email protected]
นางสาวมาลินี สวยค้าข้าว
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทร 02-441-7918  e-mail : [email protected]

นางพัทธนันท์ เกตุแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

โทร 02-441-7920  e-mail : [email protected]

นางสาวรุ่งอรุณ ธิมาชัย
ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
โทร 02-441-7919  e-mail : [email protected]

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 495,690