ข้อมูลพระสังฆาธิการ

มหานิกาย

พระราชศาสนาภิบาล (ดิเรก วชิรปญฺโญ ป.ธ.9) วัดพญาภู
เจ้าคณะจังหวัดน่าน
พระสุนทรมุนี (เสน่ห์ ฐานสิริ) วัดมิ่งเมือง
รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน (รูปที่1)
                     -ว่าง-                     
รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน (รูปที่2)

 

พระครูสิรินันทวิทย์
(สมบัติ รตนปญฺโญ ป.ธ.5)
เจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน
พระมหาเกรียงไกร อหึสโก
ป.ธ.9
เจ้าคณะอำเภอเวียงสา
พระครูสุภัทรนันทวิทย์
(อนุวัฒน์ สิทฺธิธมฺโม)
เจ้าคณะอำเภอปัว
พระครูสุธีปัญญากร
(เทวินทะ ปญฺญาวโร ป.ธ.6)
เจ้าคณะอำเภอนาน้อย
พระครูวิจิตรธรรมโชติ
(สามารถ โชติธมฺโม ป.ธ.3)
เจ้าคณะอำเภอทุ่งช้าง - เฉลิมพระเกียรติ
พระครูอุปถัมภ์นันทกิจ
(เฉลิมพล ชีวสุทฺโธ)
เจ้าคณะอำเภอท่าวังผา
พระครูนันทชัยคุณ
(วิชัย สุมงฺคโล)
เจ้าคณะอำเภอเชียงกลาง

 

พระครูวิสุทธิ์ปัญญาธร
(ศรี ปญฺญาธโร)
เจ้าคณะอำเภอแม่จริม
พระครูพิทักษ์เจติยานันท์
(เพียร ธมฺมวโร)
เจ้าคณะอำเภอบ้านหลวง
พระครูสุวรรณเจติยานุกุล
(อำนาจ สิทฺธิโก)
เจ้าคณะอำเภอนาหมื่น
พระครูสุจิณนันทกิจ
(สมคิด จรณธมฺโม)
เจ้าคณะอำเภอสันติสุข
พระครูไพโรจน์นันทกิจ
(เจริญ อมโล)
เจ้าคณะอำเภอสองแคว
พระครูสุทินนันทธรรม
(สัมฤทธิ์ ธมฺมวโร)
เจ้าคณะอำเภอบ่อเกลือ
พระชยานันทมุนี
(ธรรมวัตร จรณธมฺโม ป.ธ.4)
เจ้าคณะอำเภอภูเพียง

 

ธรรมยุต

พระครูกิตติจันทโรภาส
เจ้าคณะอำเภอจังหวัดน่าน (ธ)

 

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 96,410