สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น

      นายณัฏฐ์ปวัฒน์  ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสาวสุดธิดา ธัญรัตนศรีสกุล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  เข้าร่วมประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี ๒๕๖๖  โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๖ จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ศาลากลางจังหวัดน่าน 

       ซึ่งกาาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นในครั้งนี้  กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี ๒๕๖๖ และให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำในสังกัด ตามหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นในคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี ๒๕๖๖ จังหวัดน่านจึงได้จัดการปรระชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด มีความประพฤติ ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างให้ข้าราชการอื่นได้ประพฤติปฏิบัติตาม และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการดำรงตน การปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลผู้เกี่ยวข้องในหน้าที่ราชการและสังคม  กับการปฏิบัติงานที่เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณข้าราชการปรากฏชัดเจน  เป็นที่ยอมรับ และมีผลงานโดดเด่นเป็นประโยชน์ยิ่งกับภารกิจราชการที่มอบหมาย รวมถึงการปฏิบัติตน 


image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,356,634