ข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ตามมติมหาเถรสมาคม
โดยอาศัยระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ. 2558
จังหวัด น่าน
จำนวน 24 สำนัก มหานิกาย 18 สำนัก ธรรมยุต 6 สำนัก

********************

ลำดับ แห่งที่ วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ รายชื่อเจ้าสำนัก โทรศัพท์ สังกัด มติ มส.ครั้งที่
1 1 พระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ในเวียง เมืองน่าน น่าน 55000 พระราชศาสนาภิบาล 054-710-038 มหานิกาย  12/2546
2 2 วัดพระธาตุแช่แห้ง ม่วงตึ๊ด ภูเพียง น่าน 55000 พระชยานันทมุนี 054-751-846 มหานิกาย  21/2549
3 3 อรัญญาวาส ในเวียง เมืองน่าน น่าน 55000 พระครูพิทักษ์นันทคุณ 054-710-120 มหานิกาย  21/2549
4 4 ดอนไชย กลางเวียง เวียงสา น่าน 55110 พระครูวิสุทธนันทญาณ   มหานิกาย  21/2549
5 5 ทุ่งผึ้ง ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 55130 พระครูสุวิธานนันทกิจ 089-950-6122 มหานิกาย  21/2549
6 6 มณเฑียร ในเวียง เมืองน่าน น่าน 55000 พระครูศรีปริยัติกิติ์ 081-681-5769 มหานิกาย  21/2549
7 7 ไชยคำ และ ทุ่งช้าง น่าน 55130 พระมหารุ่ง ปิยวาจโก 080-9892521 มหานิกาย  22/2554
8 8 ดอนแก้ว ในเวียง เมืองน่าน น่าน 55000   054-751-166 มหานิกาย  22/2554
9 9 คอวัง ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน 55000 พระครูสุนทรวรนาถ 088-255-2399 มหานิกาย  22/2554
10 10 ศิลามงคล ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน 55140 พระครูสัทธานันทการ 087-182-7311 มหานิกาย  22/2554
11 11 วัดมิ่งเมือง ในเวียง เมืองน่าน น่าน 55000 พระสุนทรมุนี 093-2496443 มหานิกาย 16/2562
12 12 วัดฝาง ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน 55000 พระครูสังวรนันทคุณ 099-1421264 มหานิกาย 16/2562
13 13 วัดไหล่น่าน ไหล่น่าน เวียงสา น่าน 55110 พระครูกิตติธรรมวิสุทธิ์ 098-0073846 มหานิกาย 16/2562
14 14 วัดห้วยซ้อ หมอเมือง แม่จริม น่าน 55170 พระครูพิพิธนันทคุณ 090-4647529 มหานิกาย 16/2562
15 15 วัดศรีมงคล (ก๋ง) ยม ท่าวังผา น่าน 55140 พระครูรังษีธรรมานันท์ 094-5594044 มหานิกาย 16/2562
16 16 วัดนาเหลืองนอก นาเหลือง เวียงสา น่าน 55110 พระครูสุภัทรกิจจานันท์ 061-2927062 มหานิกาย 16/2562
17 17 วัดสวนตาล ในเวียง เมืองน่าน น่าน 55000 พระครูสถิตธรรมรักษ์ 062-6928993 มหานิกาย 16/2562
18 18 วัดรัชดา เปือ เชียงกลาง น่าน 55160 พระครูนันทชัยคุณ 097-9812310 มหานิกาย 16/2562
19 1 วัดป่านันทบุรีญาณสังฆ์วราราม ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน 55000 พระครูกิตติจันทโรภาส 089-711-0459 ธรรมยุต  12/2559
20 2 วัดป่าศรีถาวรวังตาล  สะเนียน เมืองน่าน น่าน 55000 พระอธิการวีระชัย ธมฺมวีโร 086-117-0995 ธรรมยุต  13/2561
21 3 วัดดอยแยง เรือง เมืองน่าน น่าน 55000 พระครูสังฆรักษ์ คุณากร อาภากโร 081-387-5693 ธรรมยุต 16/2562
22 4 วัดป่าแม่จริมโสภิตาราม แม่จริม แม่จริม น่าน 55170 พระมหาภูดิศ สิกฺขาสโก 081-431-6402 ธรรมยุต 16/2562
23 5 วัดป่าค่าวิสุทธิญาณ แม่สาคร เวียงสา น่าน 55110 พระอธิการตติยะ จิตฺตวิริโย 093-132-1591 ธรรมยุต  7/2563
24 6 วัดป่าภาวนาภิรมย์ จอมพระ ท่าวังผา น่าน 55140 พระมหาชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน 094-739-5588 ธรรมยุต  7/2563

ช้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 96,439